Trong một xã hội phát triển như vũ bão hiện nay thì tiếng Anh được xem là một ngôn ngữ thứ hai đối với người Việt. Hiện nay tại Việt Nam, Tiếng Anh gần như du nhập