Tôi là người được doanh nghiệp của mình giao đảm nhận công việc lựa chọn máy, tìm kiếm máy photocopy . Máy có chất lượng tốt là không dễ dàng tìm được . Đảm bảo cho doanh