Trong 24 tháng qua, những hệ thống pháp lý lớn trên toàn thế giới đã tỏ ra lúng túng trước nhiệm vụ phát triển khung pháp lý áp dụng cho toàn ngành công nghiệp blockchain. Chính vì