Một sự kiện mắt sản phẩm luôn đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của chính sản phẩm và doanh nghiệp sau này. Đặc biệt, lễ giới thiệu sản phẩm gần đây nhất